Per què REHABI-LI-TAR?

L'actual situació de crisi econòmica està fent desaparèixer les classes mitjanes, els petits autònoms, pymes, etc. Cada vegada més, les grans empreses acaparen tots els racons del mercat, ja que aprofiten les seves condicions extraordinàries, el seu poder econòmic i influència, les seves relacions, la seva capacitat de difusió, la seva capacitat d'esprémer a treballadors, autònoms i pimes en les seves polítiques de preus monopolistes, etc.

En RE pensem que és el moment d'unir-nos, de cooperar, de col·laborar entre nosaltres per sobreviure. Com? Mitjançant la potenciació d'una marca comuna: una marca basada en una auditoria contínua, en la transparència i l'honestedat dels seus partners i en una sèrie de valors tant ètics com professionals que la diferenciïn de les empreses que actualment actuen en el mercat.


Tan convençuts estem de la urgència de potenciar aquesta marca comuna que renunciem a imposar cap franquícia o pagament periòdic als nostres REpartners (excepte un cànon inicial i un imprescindible cost de manteniment i difusió), a canvi de compartir i difondre la nostra marca. No cal que renuncieu a la vostra pròpia, sinó simplement podeu afegir a la imatge corporativa un segell de RE o similar, en funció del grau d'integració dins de la pròpia xarxa.


La difusió, manteniment, actualització i millora de RE no seria possible sense la participació dels REpartners de la xarxa, l'elaboració de documentació, la formació i acompanyament en les primeres etapes del nou REpartner, etc. Tot això comporta unes despeses mínimes que se sufragaran entre tots els REpartner mitjançant un cànon d'entrada.