Gestió financer-gerencial (GFG)

Qualsevol servei podrà ser gestionat (o no) financera i gerencialmente pel mateix REpartner. Aquesta gestió financer-gerencial inclou el finançament dels serveis, si és necessària, la subscripció del contracte de prestació de serveis i de subcontractació dels mateixos i la gestió tant dels cobraments al client com els pagaments a tercers prestadors del servei.


S'observa que la gestió financera és, sens dubte, el que marca la diferència entre un comercial i un autònom o pime. Si bé el REpartner no està obligat a assumir la gestió financera i la responsabilitat de cobraments i pagaments per un servei prestat, nosaltres encoratgem la progressiva assumpció d'aquesta gestió, ja que, com diem, és el que marcarà la diferència entre un comercial i un veritable gerent de pime o autònom. En RE busquem gerents i emprenedors, no només comercials convencionals.

El valor de la gestió financera-gerencial s'establirà com a percentatge del cost d'execució material del servei.