El REpartner assumeix la gestió comercial, la coordinació tècnica i la prestació de serveis sense assumir la gestió financer-gerencial (GC+CT+PS)

Aquest cas és igual a l'anterior, però a més inclou la prestació de serveis. Evidentment, a més gestions assumides, major serà el benefici obtingut. Si presteu els serveis subcontractant a tercers (de RE o externs), els pagaments seran pel vostre compte.


En els casos en què no assumiu la gestió financera-gerencial, seria RE qui ho faria en el vostre lloc i qui signaria el contracte amb el client, responsabilitzant-se del cobrament al client i del pagament de la resta de treballs a tercers i a vosaltres mateixos.

  1. Gestió comercial: % comissió comercial.
  2. Gestió financer-gerencial: assumida per empresa vinculada a RE (*).
  3. Gestió tècnica: honoraris del servei.
  4. Prestació de serveis: % cost del servei.
(*) Cada servei prestat per professionals, tècnics o empreses vinculats a RE serà facturat per ells mateixos al gestor financer-gerencial, incloent un 1% de gestió i difusió de marca RE (només s'aplicarà aquest cànon als serveis que la pròpia xarxa et presta).