El REpartner assumeix la gestió comercial més la financer-gerencial més la coordinació tècnica (GC+GFG+CT)

Si teniu la capacitat tècnica i professional necessària, el REpartner pot encarregar-se de totes aquestes funcions. Sobretot, és interessant quan presteu els serveis més directament relacionats amb la vostra qualificació professional o formació universitària.
  1. Gestió comercial: % comissió comercial.
  2. Gestió financer-gerencial: % benefici industrial.
  3. Gestió tècnica: honorari s del servei.
  4. Prestació de serveis: assumida per empresa vinculada a RE (*).
(*) Cada servei prestat per professionals, tècnics o empreses vinculats a RE serà facturat per ells mateixos al gestor financer-gerencial, incloent un 1% de gestió i difusió de marca RE (només s'aplicarà aquest cànon als serveis que la pròpia xarxa et presta).