Coordinació tècnica (CT)


La coordinació tècnica d'un servei, amb el client i amb els professionals que presten aquest servei, inclou les condicions de contractació, el ​​compliment de terminis, la coordinació entre diferents professionals, etc. El valor d'aquesta coordinació tècnica es determinarà com a percentatge del cost d'execució del servei o com honoraris tècnics si fos el cas. Podrà ser assumit pel REpartner en aquells treballs més íntimament relacionats amb la seva formació i experiència professional. La coordinació tècnica es facturarà en cada cas al gestor financer-gerencial, sigui aquest una empresa relacionada amb RE o el propi REpartner.