Protecció de dades

El titular de les dades comunicades voluntàriament REHABILITARa través de formularis o missatges de correu electrònic, declara ser major d'edat, que les dades facilitades són certes i que autoritza a incorporar-les a un fitxer automatitzat destinat a la gestió de la comunicació entre el titular i REHABILITAR o qualsevol dels membres de la seua xarxa, d'acord amb allò que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La informació continguda en els correus electrònics adreçats a REHABILITAR és confidencial. Està destinada exclusivament al seu destinatari. L'accés o ús d'un correu electrònic per part d'una altra persona no autoritzada pot ser il·legal.

Si desitgeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu dirigir-vos per escrit a info@rehabi-li-tar.com.